معرفی مدیرعامل

در قسمت مدیریت صفحات =>معرفی مدیرعامل ویرایش شود