نرخ کرایه ها

در قسمت مدیریت صفحات => نرخ کرایه ها ویرایش شود

جدول نرخ کرایه مصوب سال 1936

 مسیر انزلی 

مسیر انزلی
مبلغ
میدان امام(ره) به بریدگی آتش نشانی 7000 ریال
میدان امام (ره)به بریدگی پرستار
7500 ریال
میدان امام(ره) به بریدگی اردوگاه گل آور 8500 ریال
میدان امام(ره) به بریدگی آستاراخان
12000 ریال
میدان امام (ره)به بریدگی جایگاه قلی زاده 13000 ریال
میدان شهدای کریم بخش به بریدگی آستاراخان
7000 ریال
میدان شهدای کریم بخش به بریدگی جایگاه قلی زاده 9500 ریال
میدان شهدای کریم بخش به کلانتری11
8000 ریال

 

 مسیر غازیان 

مسیر غازیان
مبلغ
میدان امام(ره) به میدان معراج 7000 ریال
میدان امام(ره)به بریدگی نخستین
7500 ریال
میدان امام(ره)به بریدگی دروازه ماهی 8500 ریال
میدان امام(ره)به بریدگی سردخانه
11000 ریال
میدان امام(ره)به دانشگاه آزاد 13000 ریال
میدان مالا به بریدگی دروازه ماهی
7000 ریال
میدان مالا به بریدگی سردخانه 7500 ریال
میدان مالا به دانشگاه آزاد
9000 ریال